Home Stichting Mannenwerk, bestuur, medewerkers, geschiedenis Agenda 2013 met info over meerdaaagse workshops en avondsupportgroepen Nieuwsbrief, het laatste nieuws van Stichting Mannenwerk Magazine met actuele verhalen Mannenlinks, webadressen voor de man van NU! Contact met Stichting Mannenwerk   Home Stichting Mannenwerk op Facebook Contact Us
 

In het mannenwerk magazine aandacht voor bemoediging, kracht, inspiratie en bezieling.

 

Behalve nieuws over onze activiteiten, schrijven gasten, collega's, deelnemers, en een paar vaste medewerkers regelmatig teksten in de geest van wat het mannenwerk uitdraagt. 

 

Interview met Peter van der Weerd (student aan de faculteit Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen) n.a.v. zijn onderzoek binnen mannenwerk, De bezieling van Jan Huinder (ex workshopleider), Martin Brans (medebegeleider mannenwerk) over 'aangeraakt', een verhaal over 'zielsverwantschap' van Jan Gits (deelnemer aan het laatste mannenweekend), een verhaal van Peter Derks (deelnemer o.a. de oud en nieuw workshop en supportgroep), Joan de Roos (deelnemer mannenwerk sinds 1979) met zijn nieuwe colomn, Jan Andreae (grondlegger mannenwerk) in De Duif en een recensie over de levendigheid van zomergast Marc Marie Huijbrechts Aandacht voor 'de aard van het mannenwerk'. Bevindingen door Peter van der Weerd (student  aan de faculteit Religiewetenschappen  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen), onze 3 kernvragen aan Peter Rhewinkel (burgemeester Groningen) en Stef bos (zanger / tekstschrijver). Pappa, de eerste man in je leven! Verder een beeld van hoop gezien door Peter Adelaar , aandacht voor de film Howl en de nieuwe column van Joan de RoosIn dit magazine o.a.; Spiritualiteit & Mannenwerk door Johan van Breukelen, onze drie kernvragen aan Claire Felicie (fotografe), Ervaringsverhaal n.a.v het maart mannenweekend en de beelden van Peter de Kruif door Vivan Mell, de column van Joan de Roos, aandacht voor Trudes Hoenders, en 'het licht gezien' door Peter Adelaar.In dit februari-maart magazine o.a. Vivan Mell in gesprek met Sietse Dijkstra: "Mannen, zijn net zoals vrouwen, soms heel erg kwetsbaar en heel erg gekwetst", aandacht voor onze drie kernvragen aan Kader Abdolah (schrijver van het Boekenweek geschenk), Hendrik Grashuis & Johan van Breukelen schreven op verzoek voor het het Tijdschrift Raffia een artikel over mannenwerk anno 2011. Verder Welkom thuis Lars Mokveld, de mannen van het mannenwerk nu, GaySoul 2011 en de column van Joan de Roos  In dit wintermagazine o.a.aandacht voor onze drie kernvragen aan Margriet van der Linden (hoofdredactrice opzij), Antoine Bodar (priester in Rome), Arthur Japin (schrijver) en Jan dirk Veenstra een van de auteurs over een onderzoek en boek over jongensprostitutie.  Verder 'over Oud & Nieuw', Vroeger en Nu; wat doe je er mee? De nieuwe jaarkaart 2011 is uit, Thijs was ooit de jongste (11) deelnemer bij mannenwerk, een portret van hem nu en een artikel over het verschil tussen kloktijd en psychologische tijd.  In dit najaarsmagazine aandacht voor o.a. Bright Richards en zijn voorstelling 'As I Left My Father’s House’, een terugblik op het laatste mannenweekend 'seksualiteit & Innerlijke vrijheid', een verhaal uit Tanzania van Walter van Ruitenbeek, de supportgroep een verademing, en Peter Adelaar over;Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus.In dit zomermagazine aandacht voor o.a. Jens van Tright over zijn kracht en bezieling, Vaderdag en 'de handen van Pa', soms vriest het en ... een verhaal van Vivan en het beeldmerk van de stichting wat stelt het eigenlijk voor?In dit vooraars magazine aandacht voor o.a. Fatima Elatik over kracht en bezieling, Martin Brans over ballans, homoseksualiteit 'een roeping!', verhalen n.a.v. het 3e Gay Soul mannenweekend, Lingham expositie in Utrecht, de man en zijn lichaam een boek van Arie & Stephan en de zomerweek van mannenwerk met extra workshops!In dit jubileummagazine aandacht voor o.a. de kracht & bezieling van Jan Andreae Nu, de kunst en de hardcore business van het mannenwerk, Tijd voor de man van Nu!, 30 jaar mannenwerk  geschiedenis en het mannenwerk team van nu laat zich horen en zien.


Magazine 1

mei 2002

cover
van de redactie
afschuw

Keerzijde van succes
mannen & liefde
dagboek

steeds halverwege
portfolio
ervaringen
persoonlijk leiderschap

bevrijdingsmarkt


 

 

mei 2002

MANNEN EN LIEFDE

door Trudes Hoenders

 

Trudes HoendersBij het ter perse gaan van ons nieuwe magazine wil ik in een terugblik op de geschiedenis van het “Mannenwerk” mijn gedachten laten gaan over de richting en de toekomst van het “Mannenwerk” zoals die mij voor ogen staan.

Ik ben inmiddels 52 jaar oud, voorheen werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater en sinds 1988, dus alweer 14 jaar actief betrokken bij het mannenwerk eerst als een verlegen en onzekere deelnemer om me vervolgens als medebegeleider, gastworkshopleider, trainer van het leidersteam en nu als bestuurslid van de Stichting Mannenwerk in te zetten voor het voortbestaan van de activiteiten van de Stichting”

Over de geschiedenis

Ik heb het voorrecht gehad en genoegen gesmaakt intensief met Jan Andreae   samen te werken. Jan Andreae heeft  in 1979 het  initiatief en voortouw genomen voor de ontwikkeling van het gedachtegoed  dat  ten grondslag ligt aan de huidige activiteiten van  de Stichting Mannenwerk. Hij heeft dat destijds  kunnen doen  in het kader van door de rijksoverheid gesubsidieerde emancipatie – activiteiten  in het  netwerk van  de toenmalige vormingscentra.

De workshops vonden achtereenvolgens plaats in VC “de Marnewier” in Witmarsum in de provincie Friesland, VC  “de Hunnenschans” in Uddel in de provincie Gelderland en  daarna in VC “Allardsoog” in Bakkeveen  ook in Friesland.

Actuele stand van zaken

De Stichting Mannenwerk is naar aanleiding van de beëindiging van de subsidieregeling opgericht om het bijzondere en waardevolle gedachtegoed dat in deze centra tot ontwikkeling was gebracht, in beheer te nemen.

De Stichting probeert een kwalitatief hoogwaardig  aanbod aan activiteiten  te ontwikkelen gericht op bevordering van kwaliteit van leven van individuele mannen in het gegeven van de bestaande maatschappelijke context.

Workshops c.q. trainingen vinden nu plaats in het centrum “de Glind” in het (kinder-)dorp  de Glind, gemeente Barneveld  in de provincie Utrecht. Daarnaast worden inmiddels wekelijks doorgaande avondgroepen in Amsterdam aangeboden.

Over leiderschapsstijlen

In de geschiedenis  van het mannenwerk zijn er verschillende mannen geweest  die zich actief hebben ingezet voor emancipatie van mannen in het algemeen en homo- en/of bisexuele mannen in het bijzonder.

Jan Andreae die zoals ik al genoemd heb, de basis voor het mannenwerk heeft gelegd, kan mijns inziens gekenschetst worden als een charismatische man met een gedreven leiderschapsstijl.

Wanneer ik terugdenk  aan onze samenwerking  dan heeft Jan zich aan mij doen kennen als iemand met een niet aflatend streven naar vrijheid van denken, altijd in voor experimenten naar aanleiding van voor hem nieuwe en vernieuwende gezichtspunten en open voor hem inspirerende kanttekeningen vanuit  “traditionele” vakmatige inzichten vanuit de gevestigde hulpverlening.

Daarmee vormt hij een voorbeeld voor verfrissend  en op vernieuwing gericht leiderschap -waarin destijds volstrekt nieuw- direct contact met deelnemers centraal stond.

Zijn opvolger Jan Huinder heb ik leren kennen als een goedmoedige man die nadrukkelijk vorm gaf aan een sterk ervaringsgerichte leiderschapsstijl met een groot hart voor  de kwetsbaarheid van individuele mannen.

Zijn kracht lag vooral in de uitnodiging aan mannen zich in het betrekkelijk veilige kader van de workshops persoonlijk te durven uitspreken. Ik zou dat willen benoemen als de praktijk van de “narratieve” benadering. Dat betekent concreet dat je aangemoedigd wordt je persoonlijk uit te spreken specifiek juist tegenover en ten overstaan van deze man die aandacht voor je heeft in de mate waarin je dat zelf als passend en gepast beoordeelt.

Hij beheerste die methode in de praktijk als weinig anderen en liet zich daarin niet zozeer leiden door methodische, theoretische en/of filosofische overwegingen. Wel liet hij zich bij uitstek leiden door zijn bereidheid op een welwillende, bij momenten zachtmoedige manier contact met – veelal voor hem onbekende – mannen aan te gaan.

Diens huidige opvolger Walter van Ruitenbeek legt zich daarentegen nadrukkelijk toe op de explicitering van methodiek in het bijzonder die van de PRI , past reality integration. Dit leidt tot een weer andersoortige benadering van deelnemers waarin Walter zijn activiteiten bij voorkeur aanbiedt in de vorm van trainingen. Bijzonder daaraan is het feit dat de toetsbaarheid van het denkkader en de effectiviteit van de aangeboden methodiek voorop staan.

Over de doelstelling

De Stichting Mannenwerk wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze samenleving in het bijzonder toegespitst op de kwaliteit van leven van mannen als individu en persoon. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Kwaliteit van leven gaat in abstracte zin over het beheer van betrekkingen en in het bijzonder mijn betrekkingen. Dat betekent praktisch gezien hoe ik omga met wat, met wie en met de verschillende gebeurtenissen die zich aan mij voordoen.

Daarbij dringt zich onherroepelijk de vraag op of ik het zelf passend en gepast vind hoe ik dat doe of gedaan heb of met andere woorden: hier komt de moreel – ethische dimensie van ons dagelijks doen en laten onmiddellijk in zicht. Anders gezegd gaat het over de vraag of en hoeverre ik in staat ben verantwoordelijkheid te nemen en te dragen en verantwoording af te leggen voor alles maar dan ook letterlijk alles wat ik in mijn dagelijks leven doe en laat.

Er zijn in de loop der eeuwen talloze geloven en daar al dan niet mee samenhangende leefstijlen ontwikkeld tot ontwikkeling gekomen om daaraan richting geven.

Ik denk daarbij aan de traditie van het christelijke, joodse en moslim geloof naast de traditie van boeddhisme, hindoeïsme en shintoïsme etc. etc.

Het gaat in feite dus om de vraag hoe ik de regie over mijn leven in handen neem en wil legitimeren, filosofisch gezegd het beheer van mijn betrekkingen orden en inricht en bovendien kan en/of wil verantwoorden.

Over de ethiek van het mannenwerk

Het moge duidelijk zijn dat het Bestuur van de Stichting ook de ontwikkeling van bewustzijn over de moreel - ethische dimensie van ons dagelijks doen en laten van groot belang vindt. Is het werkelijk passend en gepast wat ik doe en laat en uit te spreken wat ik te zeggen heb?

Dat kan ik uitsluitend in beheer en dus in regie nemen als ik mijn eigen blinde vlekken, met name die blinde vlekken die samenhangen met mijn persoonlijke geschiedenis en daarnaast ook die blinde vlekken die samenhangen met de cultuur waarvan ik deel uitmaak, wil en durf te onderzoeken opdat ik inzicht in en bewustzijn over mijn doen en laten tot ontwikkeling breng. Ik sta hier voor de opgave of ik de moed kan opbrengen getuige te zijn van mijn bestaan c.q. actuele zijn.

Veelal is dit werk voor ons als persoon moeizaam en niet geriefelijk of comfortabel om te doen en biedt ons juist daarom een onheilzame verleiding dit indringende en veelal confronterende werk niet te doen.

Het vraagt daadwerkelijk om moed en durf  persoonlijk ten volle verantwoordelijkheid voor ons dagelijks doen en laten te nemen en te dragen en zoals al geschreven indien noodzakelijk verantwoording af te leggen.

Over de toekomst

Ik ben van mening dat de Stichting  haar activiteiten, werkwijze en methodiek(en) in dienst moet stellen van haar doelstelling: bevordering van kwaliteit van leven dat wil zeggen bevorderen van de ontwikkeling van een persoonlijke graad van vrijheid om te kunnen beslissen hoe te handelen. Dit is in het licht van verschillende leiderschapsstijlen ook voor het Bestuur een zoektocht gepaard met vallen en opstaan.

Ook dit vraagt om moed en durf de deuren van ons denken, voelen en beleven maar bovenal onze overwegingen om zus of zo te beslissen en te handelen voor elkaar te openen.

Dit betekent voor het Bestuur dat wij op zoek blijven naar toegankelijke inzichten en effectieve methodieken die aanpassing en vernieuwing van werkwijzen noodzakelijk en onvermijdelijk maken.

Daartoe zijn een permanent dat wil zeggen doorlopend discours en dialoog in contact met deelnemers aan onze activiteiten voor het Bestuur van vitaal belang.

Ontwikkelingen

Er is mijns inziens sprake van een fascinerend circulair ontwikkelingsproces in het gedachtegoed en de praktijk van de stichting. Uit het oude ontstaat iets nieuws, het nieuwe veroudert en vraagt om bezinning en herziening in het licht van de doelstelling van de Stichting in de geest van onze eigen tijd. Er is geen sprake van waarheidsvinding, wel is sprake van een voortdurende stroom en beweging in de vraag naar kwaliteit van leven en daarmee met name naar de middelen die ons ter beschikking en ten dienste staan om dat te bevorderen.

Dit is in feite in de kern ook een vraag naar hoe we ons persoonlijk bestaan en leven daadwerkelijk vorm kunnen geven. Die vraag kan uiteindelijk slechts in verbinding in persoonlijk contact beantwoord  worden.

Ter overweging

Bewustzijn betekent inzicht hebben in en weet hebben van de voortdurend voorbijgaande beweging van ons persoonlijk bestaan en zijn.

Dit bestaan documenteert zich in eten, drinken, verliefdheid, genegenheid, liefde, verdriet, woede, geweld, sterven, dood, rouw, enzovoort.

Bewustzijn vooronderstelt en vereist  exclusief aandacht voor alles wat zich aan ons voordoet. Bewustzijn opent daarmee de weg naar vergroting van de persoonlijke graad van vrijheid om verantwoord en verantwoordelijk te handelen en is dus voorwaarde voor het ontwikkelen van persoonlijke handelings-vrijheid. Dat is waar het Bestuur zich sterk voor maakt.

Tot slot

Graag wil ik in het bijzonder Prof. Dr. Frans J. H. Vosman, hoogleraar moraal – theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht,  publiekelijk bedanken voor de vele uren van wederzijdse liefdevolle aandacht en samenwerking waarin ik mijn denken onder andere over het mannenwerk mede in het belang van andere mannen, mensen, heb kunnen verhelderen en aanscherpen.

Trudes Hoenders 2002

 

 

 


cover nr 1

cover

back nr 1

back

 
2012 © Stichting Mannenwerk